REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.MIRABELLE.PL

 •  

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.mirabelle.pl

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pani Katarzyna Dragan prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. Kamińskiego 15/14, 21-040 Świdnik, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Świdnik, NIP: 7122797782, REGON 386876010, e-mail: hello@mirabelle.pl, telefon kontaktowy: +48 733 515 600, codziennie w Dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: mirabelle.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
 3. Zamawiający osoba fizyczna, która ukończyła 18.lat i posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 5. Produkt lub Produkty – szeroki asortyment artykułów dziecięcych, tekstyliów, artykułów dekoracyjnych oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;
 7. Cena – cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Kodeksu cywilnego;
 12. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. Konto – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
 14. Login adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 15. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);
 19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.);
 20. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasó Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Sklepie internetowym.
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownik może dokonać również wyboru widoku Cen w euro (EUR), wówczas Ceny są również cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony mirabelle.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  

b. dostęp do Internetu; 

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 

d. aktywne konto e-mail.

7.  Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt.

 1. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:          

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta oraz udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta, a także usług: „Dodaj opinię” oraz usługi otrzymywania od Sprzedającego drogą mailową informacji handlowych, reklamowych, marketingowych (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkownikó
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, ewentualnie NIP i adres siedziby firmy, adres email będący jednocześnie Loginem) oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasł Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta.
 5. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres email linka, który umożliwi Użytkownikowi utworzenie nowego hasła do Konta.
 6. Usługa „Dodaj  opinię” umożliwia Użytkownikowi na zamieszczenie subiektywnej opinii o Produkcie na Stronie Produktu, wraz z jego oceną w pięciogwiazdkowej skali. Opinia jest widoczna na Stronie Produktu po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 7. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego, zapytania dot. szczegółowych informacji o Produkcie, podając przy tym swoje imię oraz adres e-mail. Sprzedający udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od przesłania zapytania przez Użytkownika.
 8. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta lub też lub wpisze adres email w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 9. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 10. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta, newslettera oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 13. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego, 
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 14. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 15. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,  
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 16. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@mirabelle.pllub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub email ego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 17. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego. 

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik, może (ale nie jest to obowiązkowe) dokonać rejestracji Konta. W przypadku utworzenia Konta Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi wprowadzać ponownie swoich danych osobowych, może przeglądać historię zamówień, otrzymywać od Sprzedającego kody rabatowe i uczestniczyć w innych akcjach promocyjnych.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik proszony jest o wykonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, ilości Produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów kliknięcie w przycisk „Przejdź do Zamówienia” lub w ikonę koszyka w prawym górnym roku w Sklepie internetowym, a następnie kliknięcie przycisku „Zamówienie”,
  3. następnie należy: albo zalogować się do Konta podając swój Login i Hasło, albo dokonać rejestracji Konta podając swoje dane osobowe zgodnie z informacjami w formularzu rejestracji, albo jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji zamówienia (Kupuję bez rejestracji), Użytkownik może również zapisać się do otrzymywania newslettera, potem należy wybrać sposób dostawy, sposób płatności, wybrać rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT), ewentualnie wpisać dane do faktury, potwierdzić pełnoletniość i zapoznanie się z Regulaminem, kliknąć w przycisk „Przejdź do podsumowania”,
  4. po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  

Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

 • potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z podziękowaniem  za złożenie Zamówienia, zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
 • potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość z informacją o rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

5. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów, ich ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

6. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego – należności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi dodatkowymi kosztami, które Zamawiający zaakceptował należy uiszczać na numer konta 58 1140 2004 0000 3102 8037 1659 Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
  2. przedpłata za pomocą sposób płatności dostępnych w systemie płatności elektronicznych Paypal lub Przelewy24, także przy użyciu płatności BLIK oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający wybierając ten sposób zapłaty za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego PayPal lub Przelewy24, gdzie po wybraniu sposobu zapłaty, spośród dostępnych metod płatności ,otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Organizatora. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z  powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych PayPal obsługuje spółka PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg, zaś płatności poprzez system przelewy24.pl obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 7792369887, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru instytucji płatniczych pod numerem UKNF IP24/2014. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A lub PayPro S.A. (zależnie od wyboru operatora płatności), która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 3. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 (pięciu) Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub dodatkowym terminie odbioru Zamówienia, zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego zapłaty za Zamówienie (w razie płatności przelewem bankowy) lub też z uzyskania informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty (w razie wyboru płatności poprzez PayU).
 5. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, a szczegółowe informacje o wysyłce zawarte są w zakładce Sposoby płatności i dostawy
 6. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów wraz z ewentualną opłatą dodatkową w związku z wybraną metodą płatności) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
  Zamówienia na kwotę 299 zł i powyżej (do kwoty tej nie wlicza się kosztu dostawy) realizowane są na adres Zamawiającego na terenie Polski na koszt Sprzedającego.

ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 2. Zamówione Produkty wysyłane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) Dni roboczych po wpływie należności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego, lub otrzymania przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonanej zapłacie. Produkty wysyłane są Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dokonania Zamówienia, chyba, że strony Umowy sprzedaży ustalą inny termin.
 3. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Produktów, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamó
 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Po odbiorze Produktów od dostawcy, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka, jak i Produkty w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności dostawcy oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 8. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny – zależnie od wyboru dokumentu sprzedaży przez Zamawiającego. Od stycznia 2020 roku Zamawiający nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą otrzyma fakturę VAT wyłącznie po poprawnym przekazaniu danych (w tym numeru NIP) podczas składania Zamówienia.
 9. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.
 11. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

 ROZDZIAŁVII –  PRAWO KONSUMENTA ORAZ KONSUMENTA-PRZEDSIĘBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:               

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracane Produkty Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Mirabelle, Kalinówka 164a, 21-040 Kalinówka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanego Produktu na czas wysyłki.
 8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 9. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty z wyszytym indywidualnie spersonalizowanym haftem, Produkty stanowiące rękodzieło wykonywane po złożeniu zamówienia Użytkownika);
  4. d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. g.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: hello@mirabelle.pl lub listownie na adres: Mirabelle, Kalinówka 164a, 21-040 Kalinówka. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 „C”, 20-601 Lublin, www.ihlublin.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego)i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie internetowym opisanych szczegółowo w Rozdziale III powyżej, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej, bankowi realizującemu przelewy, firmie realizującej wpłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą profilowane, ani  przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów lub Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Świdnik, dnia 14 września 2021 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy

…………………………………………….

adres zamieszkania/siedziba firmy Konsumenta-Przedsiębiorcy

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu fiskalnego/faktury VAT

Katarzyna Dragan ul. Kamińskiego 15/14, 21-040 Świdnik

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.mirabelle.pl

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów …………………………………………………………………………………………….……

Umowa sprzedaży została zawarta z Katarzyną Dragan w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Produktów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….

………………………………..

Data i podpis osoby odstępującej od umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

*niepotrzebne skreślić